Diensten

Vormen van dienstverlening

Infinitus wordt gedreven door sterke persoonlijke ambities en marktkansen. Infinitus maakt zich sterk voor een duurzame wereld en zoekt steeds naar nieuwe mogelijkheden en duurzame initiatieven. Infinitus wil knelpunten omzetten in kansen.  Infinitus neemt graag het voortouw in energieprojecten en realiseert samen met de klant technisch doordachte en financieel rendabele oplossingen.

Infinitus biedt oplossingen aan in een aantal vormen:

 • Maatwerkadviezen: praktisch advies rondom energiebesparing en toepassing duurzame energie: haalbaarheidsstudies van technische, financieel en organisatorisch / juridische aard.
 • Projectbegeleiding: het toevoegen van inhoudelijke kennis aan energieprojecten bij klanten en het geven van advies.
 • Projectmanagement: het zakelijk leiden van projecten met inhoudelijke kennis van zaken.
 • Detachering van ervaren projectadviseurs en -managers bij de klant.
 • Energiemanagement bij afnemers: realiseren van vooraf afgesproken doelen aangaande ontzorging op energiegebied.
 • Energiemanagement voor gebieden: optimaal benutten van lokaal opgewekte duurzame energie.
 • Second Opinion: het beoordelen van uw plannen en business-cases; een frisse blik op reeds uitgevoerd onderzoek om twijfels weg te nemen – of soms te bevestigen – zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen onderbouwd met onafhankelijk advies.
 • Marktconsultatie: het peilen van de belangstelling bij marktpartijen voor de realisatie van projecten bij onze klanten.
 • Aanbesteding: het van A tot Z begeleiden van het aanbestedingstraject.
 • Subsidieaanvraag: het al dan niet op basis van no cure no pay aanvragen van projectsubsidie.

Waarom Infinitus?

Bij Infinitus vindt u een brede energie-expertise onder één dak. De voordelen daarvan zijn:

 • Infinitus kan projecten uitvoeren van visie ontwikkeling tot projectorganisatie en van creatief idee tot concrete uitwerking rondom een breed scala van technieken op het vlak van energiebesparing en duurzame energie.
 • Infinitus heeft een groot relatienetwerk waar u als klant op kunt ‘meeliften’ : we benutten de kennis binnen ons netwerk en/of brengen u zo mogelijk in contact met partijen die van belang kunnen zijn voor uw project.
 • Zeer hoge kwaliteit van resultaten en rapportages door bundeling van kennis en visie en ‘interne contra-expertise’.

Energiemanagement

Exploitatie duurzame energie

Onder energiemanagement verstaan we het organiseren van energiestromen. Infinitus doet dat ‘achter de meter’ bij een energieafnemer of in een heel gebied.

Energieafnemer
Energiemanagement bij een energieafnemer omvat feitelijk alle zaken die nodig zijn om tot een rationeel energiegebruik te komen. Onderdelen daarvan zijn het treffen van besparingsmaatregelen, het inzetten van duurzame energie, het goed dimensioneren van de gecontracteerde capaciteit, het slim inkopen van energie en last but not least het meten en volgen van het energiegebruik en de eigen energieproductie. Infinitus helpt haar klanten bij al deze aspecten.

Gebied
Veel vormen van duurzame energie hebben een aanbodpatroon dat lang niet altijd samenvalt met het patroon van de vraag naar energie. Naarmate het aandeel van duurzame energie toeneemt, wordt energiemanagement steeds belangrijker. Hieronder verstaan we vooral het sturen van de vraag naar energie en het opslaan van duurzame energie gedurende een bepaalde tijd. Slimme netten (‘smart grids’) zijn hierbij een hulpmiddel. Infinitus helpt haar klanten bij het verkennen van de mogelijkheden en de effecten van energiemanagement. Dit begint bij het in kaart brengen van de vraag naar energie en het aanbod van energie als functie van de tijd. Infinitus analyseert de (mogelijke) energiestromen en binnen de vastgestelde ‘systeemgrenzen’. Daarmee wordt de omvang en de duur helder van de eventuele ongelijktijdigheid tussen energievraag en energieaanbod. Daarna wordt er in oplossingen gedacht zoals vraagsturing bij afnemers (klein en groot) en opslag van energie in diverse vormen. Op lokale schaal (wijk of een gemeente) is dit nog zeer innovatief. Infinitus verzorgt de cruciale afstemming met de lokale netbeheerder(s). Infinitus ondersteunt haar klanten ook bij de eventuele implementatie van de gekozen oplossingen.

Duurzame energiesystemen kenmerken zich meestal door een relatief hoge investering en door lage exploitatielasten. Bij energiesystemen op fossiele energie is dat vaak omgekeerd. Bij duurzame energie is de exploitatiefase daarom zeer belangrijk. Wij maken voor onze klanten inzichtelijk welke kosten en baten zij zullen hebben met specifieke duurzame energiesystemen (al dan niet gecombineerd met energiebesparing). We zetten daarbij rekenmodellen in waarbij we samen met de klant aan alle belangrijke ‘knoppen’ gaan draaien. Dat maakt de business case transparant: welk effect heeft elke variabele op het financiële resultaat. We variëren met de opbrengst, de ontwikkeling van de prijzen van fossiele energie, de rentepercentages etc. en laten zien welk effect dat heeft op de terugverdientijd en op de netto-contante-waarde. Hiermee krijgt de klant een goed beeld van de robuustheid van zijn mogelijke investering.

Wanneer de klant energie gaat leveren aan derden wordt ook duidelijk welke energietarieven dan haalbaar zijn. Soms blijkt het verstandig om voor de exploitatie van duurzame energie een aparte organisatie op te richten. Het kan bijvoorbeeld gaan om een eenvoudige energie-BV, een Lokaal Duurzaam Energiebedrijf (LDEB) of een Energy Service Company (ESCO). De adviseurs van Infinitus helpen hun klanten met het maken van een goede afweging tussen de diverse organisatievormen. Ook onderbouwen zij de haalbaarheid van een nieuwe energie-organisatie met een business case of een business plan. Desgewenst ondersteunt Infinitus de klant ook bij het vervolgtraject: het oprichten en operationaliseren van de nieuwe energie-organisatie, onder andere door middel van interim-management.

Duurzame energie

Energiebesparing

Infinitus heeft een brede kennis van alle belangrijke aspecten van duurzame energie: techniek, marktaanbod, investeringen, subsidies/fiscaliteiten, vergunningen, onderhoud en opbrengsten. Hiermee helpen we onze klanten met hun stap naar een (eigen) duurzame energievoorziening. Dit doen we voor gebiedsontwikkelingen (nieuwbouw, herstructurering), voor nieuwe of bestaande gebouwen (woningen/utiliteit/bedrijven) en voor productieprocessen. Per project worden de  mogelijkheden en hun consequenties helder in kaart gebracht. Daarbij kijken we altijd naar de omgeving: welke synergie is mogelijk met nabije energie-, water- of afvalstromen?  Infinitus richt zich onder andere op:

 • Zonne-energie (zowel fotovoltaïsch (zonnepanelen)als thermisch (zonnecollectoren/boilers)).
 • Biomassa(elektriciteit- en warmteproductie)
 • Bodemenergie: warmte-koude-opslag en het gebruik van geothermie
 • Warmtepompen,met diverse bronnen van warmte en al dan niet in combinatie met warmte-koude-opslag
 • Windenergie
 • (Groene) stadsverwarming
 • De benutting van restwarmte van industrie en afvalverbranding

Wij inventariseren in onze projecten alle belangrijke aspecten: techniek, het actuele marktaanbod, hoogte van de investering, subsidies en fiscale voordelen voor de klant, evt. vergunningen, financiering, evt. outsourcing (via ESCO’s), energie-inkoop en de mogelijke risico’s. Aan de hand van de adviezen van Infinitus kunt u een onderbouwde afweging maken voor een duurzame energie-oplossing.

Onderdeel van deze advisering is het opstellen van routekaarten naar 100% duurzaamheid. Hoe kan een gemeente, een gebied, een gebouw of een proces stap-voor-stap steeds duurzamer worden? Welke duurzame energie is mogelijk? Welke energiebesparing is haalbaar? Welke stappen zijn nodig?

Het produceren van routekaarten is maatwerk dat we optimaal afstemmen met onze klanten.

Energiebesparing levert geld op en maakt het gemakkelijker om energieneutraal te opereren. Infinitus helpt haar klanten om de juiste mix van besparingsmaatregelen te selecteren en te realiseren. Een energiebesparingsonderzoek kan uiteenlopen van globaal tot zeer gedetailleerd.  Een Infinitus QuickScan laat zien  waar de kansrijke besparingsmaatregelen liggen en hoe deze maatregelen praktisch gerealiseerd kunnen worden. Uiteraard houdt Infinitus daarbij rekening met  het economisch rendement van de investering en logische investeringsmomenten De focus bij de Infinitus QuickScan ligt op maatregelen die  praktisch uitvoerbaar en snel terugverdiend zijn. De ervaring leert dat sommige maatregelen zich zeer snel kunnen terugverdienen (terugverdientijd van bijv. 1 maand), de zg. quick wins. Dit kan door bijvoorbeeld slim naar gebouwen en installaties te kijken en direct te handelen.

Bij een uitgebreider onderzoek naar energiebesparing kijkt Infinitus  desgewenst naar de bouwkundige schil, verlichting, klimaatinstallaties en het productieproces. Ook instellingen van energieverbruikende apparatuur worden onder de loep genomen. Aan de hand van energiemeetdata  kijkt Infinitus samen met haar klant (deze leert zijn eigen energieprofiel beter kennen) naar het ‘energiehuishouden’ en beoordeelt of hier er verbeteringen mogelijk zijn. Deze energiemeetdata kunnen ook leiden tot bijstelling van de energiecontracten  en een scherpere inkoop. Infinitus heeft zo voor een aantal klanten aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd.

Infinitus ondersteunt ook bij de implementatie van energiebesparingsmaatregelen. Infinitus kan de klant geheel of gedeeltelijk ontzorgen bij de marktconsultatie, de aanbesteding, de (energieprestatie-) contractering, de directievoering en de oplevering van maatregelen.

Close Menu