Afvalverwerkingsbedrijf Avalex - Onderzoek energiebesparing en duurzame energie

Afvalverwerkingsbedrijf Avalex - Onderzoek energiebesparing en duurzame energie

Vraag opdrachtgever
Avalex is een organisatie die zich in opdracht van gemeenten en bedrijven in de regio Delft – Den Haag bezig houdt met afvalverwijdering en overige reinigingsactiviteiten. Avalex wilde voor de locaties Delft en Den Haag graag laten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om op het energieverbruik te besparen en welke mogelijkheden er zijn om het resterende energieverbruik (deels) lokaal duurzaam op te wekken met bijvoorbeeld zonnepanelen en zonneboilers.

Op de locatie in Delft wordt het afval via een overlaadstation en kraaninstallatie vanuit de wagens in containers verzameld en op binnenvaartschepen gezet. Daarnaast is in Delft een kantoorfunctie en een wagenstalling in gebruik. De andere wagenstalling bevindt zich in Den Haag: op deze locatie is tevens een wasstraat, een werkplaats en het hoofdkantoor gevestigd.

Tijdstip
Najaar 2013.

Behaald resultaat
Het onderzoek is uitgevoerd in twee fasen: ‘van grof naar fijn’. In de eerste fase is aan de hand van de tijdens de inventarisatieronde verzamelde informatie een verdeling gemaakt van het energieverbruik en zijn alle relevante maatregelen benoemd. In overleg met Avalex is bepaald welke maatregelen binnen deze eerste ‘scan’ interessant genoeg waren op basis van investering en terugverdientijd om verder uit te werken en welke niet. Verder zijn na deze eerste fase al meteen een aantal aanbevelingen gedaan voor het treffen van een aantal zeer kansrijke maatregelen. Zo kon al direct al worden bespaard door het aanpassen van gecontracteerde vermogens voor elektriciteit en de grootte van de gasmeter. Ook kon één van de wagenstallingen direct worden voorzien van een slimme schakeling om de roldeuren te sluiten.

In het vervolg is onder andere onderzoek gedaan naar de duurzame-energiemaatregelen om één van de twee oude ketels te vervangen door een biomassaketel. Deze kan gestookt worden op het eigen ingezamelde stookhout.  Op basis van een analyse van de door het meetbedrijf geregistreerde 15-minuten waarden voor elektriciteit én het uitvoeren van een separate meting aan de processen in het overlaadstation zijn aanbevelingen gedaan voor het optimaliseren van de klimaat- en procesinstallaties. Verder zijn nog een aantal maatregelen op het gebied van verlichting en ventilatie verder uitgewerkt. Het resultaat is een lijstje met direct uitvoerbare maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar. Vooral voor de klimaat- en procesinstallaties zijn aanbevelingen gedaan om een aantal maatregelen uit te voeren waarmee een hoge energiebesparing gehaald wordt.

Rol Jeroen Roos, Patrick Braam, Charles Geelen
Jeroen voerde de rol van projectleider richting de opdrachtgever en heeft een rol gespeeld in de uitwerking van de maatregelen. Patrick heeft de dagelijkse projectleiding gevoerd en was tevens het praktisch aanspreekpunt met de klant. Hij heeft zich daarnaast met name bezig gehouden het analyseren en opzetten van de metingen en het uitwerken van de maatregelen voor verlichting en ventilatie. Charles heeft met name bezig gehouden met het uitwerken van de maatregelen op het gebied van (duurzame) verwarming.