Gemeente ’s-Hertogenbosch en woningcorporaties Brabant Wonen en Zayaz, planstudie geothermie Den Bosch-West

Gemeente ’s-Hertogenbosch en woningcorporaties Brabant Wonen en Zayaz, planstudie geothermie Den Bosch-West

Vraag van de opdrachtgevers
In Den Bosch-west liggen twee woonwijken met veel woningen uit de jaren ’60 en ’70 met relatief hoge energierekeningen. De vraag aan was of het haalbaar zou kunnen zijn om deze woningen via een nieuw warmtenet aan te sluiten op een aardwarmtebron (geothermie). Een deelvraag was in welke aansluitkosten dit zou resulteren en hoe deze aansluitkosten zich zouden verhouden tot andere investeringen in de woningen die tot dezelfde mate van duurzaamheid zouden leiden. Essent Local Energy Solutions (ELES) werd hierbij betrokken omdat deze organisatie reeds onderzoek had gedaan naar de haalbaarheid van een warmtenet naar de grootste afnemers in deze woonwijken en in het nabijgelegen bedrijventerrein Rietvelden. ELES ging daarbij toen uit van een nabijgelegen warmtekracht-centrale. Een BuildDesk-team met o.a. Jeroen Roos als inhoudelijke expert (technisch en exploitatie) en Patrick Braam als rekenaar heeft deze vraag in twee fasen beantwoord. Daarbij is intensief samengewerkt met de beide woningcorporaties (die veel bezit hebben in de wijken) en Essent.

Tijdstip uitvoering
Eind 2010-eind 2011.

Rol Jeroen Roos en Patrick Braam
Jeroen heeft in het project een hoofdrol gehad in de conceptontwikkeling van de cascadering en de principes voor de tariefstelling. Patrick heeft onderzoek gedaan naar de kosten en de effecten van de benodigde energiebesparingspakketten voor de woningen. Daarnaast heeft Patrick, op basis van het meest voor de hand liggende aansluitscenario, een eerste ontwerp gemaakt van het zich in de tijd ontwikkelende warmtenet en heeft hij de hiermee gepaard gaan ontwikkelingskosten afgestemd met ELES.

Behaald resultaat
Gaande het traject bleek bierbrouwer Heineken ook bezig met een studie naar geothermie. Na een gesprek met Heineken is het idee ontstaan voor een cascadering van geothermie. Heineken zou het hoge-temperatuurtraject benutten (130 °C) en de woningen zouden daarvan de retourwarmte krijgen (ca 75°C). Op deze manier zou één enkele geothermiebron twee doelen kunnen dienen. De woningen zouden worden voorzien van een comfortpakket voor energiebesparing; dit zou het ook mogelijk moeten maken om met wat lagere temperaturen te kunnen volstaan in de woningen. Waar een geothermiesysteem voor de woningbouw financieel niet rendabel bleek, was de cascadering met Heineken wél haalbaar. De verdere uitwerking van het project kwam echter stil te liggen nadat uit een dieptestudie was gebleken dat de temperatuur op de grote diepte wel goed zou zijn maar de doorlaatbaarheid van de bodem niet. Dat zou een rem zetten op het oppompen van warm water. Nader onderzoek naar de ondergrond levert wellicht nieuwe inzichten op.

Dit project in onder supervisie van BuildDesk uitgevoerd.