Gemeente Delft - Advies energievoorziening Spoorzone Delft

Gemeente Delft - Advies energievoorziening Spoorzone Delft

Vraag van de opdrachtgever
Delft bouwt een tunnel voor de spoorlijn die nu nog hoog op een viaduct en dwars door de dichtbebouwde stad loopt. Dat is op zichzelf al een duurzame ontwikkeling. Het gemeentebestuur wil van het nieuwbouwgebied rondom het station en de tunnel echter ook een voorbeeld maken voor duurzame ontwikkeling. Het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone bereid de ontwikkeling van dit gebied voor. Het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft heeft BuildDesk en BOOM Delft gevraagd om concrete ideeën aan te dragen om de Spoorzone Delft toekomstbestendig te bouwen. Uiteraard moet hierbij rekening worden gehouden met tal van randvoorwaarden zoals de bouwopgave, de fasering hiervan in de tijd, de hoogteligging, de aanwezigheid van de nieuwe spoortunnel etc. De vraag van de opdrachtgever ging over de technische mogelijkheden, de investeringen, de exploitatiebaten en –lasten, de synergie met andere duurzaamheidsmaatregelen en voorbeelden uit andere projecten. Aangezien de Spoorzone middenin een bestaand bebouwd gebied ligt, moet zeker naar koppelingsmogelijkheden worden gekeken. Die mogelijkheden zijn ook gevonden.

Tijdstip uitvoering
Februari - maart 2012

Rol van Jeroen Roos
Met name voor de vraag hoe te voorzien in de vraag naar warmte en koude, was Jeroen Roos hierbij betrokken. Jeroen Roos heeft zijn kennis van toekomstige ontwikkelingen in de vraag en het aanbod van warmte en koude in woningen en utiliteit ingebracht. Verder heeft hij gekeken naar de omstandigheden en overige ontwikkelingen in de nabijheid van de Spoorzone die in de ontwikkeling betrokken kunnen worden

Behaald resultaat
De samenwerking met BOOM Delft heeft geresulteerd in een rapport waarmee het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft verdere stappen kan zetten. Het rapport laat zien dat duurzaamheid niet een kwestie is van achteraf nog wat pleisters plakken. Op voorhand moet al met alle betrokkenen worden nagedacht over integrale oplossingen om de duurzaamheid te bevorderen. Die oplossingen zijn, als je kijkt naar de bouw én de exploitatie, veel duurzamer maar meestal niet eens duurder dan de ‘recht-toe-recht-aan’-bouw. De maatregelen zijn gescoord met de BREEAM-methode waardoor ze een bepaald gewicht hebben gekregen. Zowel op het gebied van warmte en koude als op het gebied van het scheiden van afvalwaterstromen kan veel resultaat worden geboekt. Zo kan grondwater, dat elders in Delft in grote hoeveelheden wordt opgepompt, via een omleiding van groot nut zijn voor de koudevoorziening van de Spoorzone. Verder is van belang om optimaal aan te haken op de mogelijke komst van geothermische energie bij de bestaande (hoog-) bouw van Delft. Via ‘cascadering’ zou die warmte eerst in de bestaande bouw en dan in de nieuwbouw bruikbaar zijn.