Gemeente Leusden – Onderzoek inzet zonne-energie en overige gebouw gebonden duurzame opties

Gemeente Leusden – Onderzoek inzet zonne-energie en overige gebouw gebonden duurzame opties

Bibliotheek in Leusden: met een dak op het zuiden gericht de meest geschikte plaats voor zonnepanelen. Ook is de ‘zichtbaarheid’ hier van belang.

Vraag van opdrachtgever
Patrick Braam heeft voor de gemeente Leusden onderzoek gedaan naar kansrijke mogelijkheden om duurzame energie in en op de eigen gebouwen toe te passen. Het belangrijkste deel van het onderzoek richtte zich op de haalbaarheid voor de opwek van elektriciteit met zonnepanelen (PV). Voor 7 gemeentelijke gebouwen (o.a. gemeentehuis, gemeentewerf, bibliotheek en een aantal sport- en gymzalen) zijn de oppervlakten, de oriëntaties en de draagkracht in kaart gebracht. Aan de hand van een speciaal voor dit onderzoek ontwikkelde rekentool zijn o.a. de werkelijke investeringen in de panelen, de opbrengsten, levering- en teruglevertarieven en alle overige (financiële en technische) componenten verwerkt in een realistische businesscase. Alle gebouwen zijn door Patrick Braam bezocht en geïnventariseerd op de voor het onderzoek van belang zijnde gegevens.

Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de inzet van warmtepompen, zonneboilers en/of biomassa-ketels bij de sporthallen.

Uiteraard zijn de terugverdientijden zeer gebouw specifiek. Daarom is in het onderzoek een gedetailleerde inventarisatie gedaan van de huidige voorzieningen en is aan de hand van informatie uit de markt het advies tot stand gekomen.

Tijdstip
begin 2012

Behaald resultaat
De conclusie is dat als de gemeente zelf investeert in PV, dit een nauwelijks interessante businesscase oplevert. Terugverdientijden komen in de buurt van de technische levensduur (25-30 jaar). Dit komt met name door de lage terugleververgoeding bij grote afnames en het ontbreken van fiscaal aantrekkelijke regelingen voor non-profit organisaties. In het kader van de verduurzamingsslag die een gemeente wil maken en de daarbij behorende ‘groene uitstraling’ naar haar burgers, wordt geadviseerd om met een investeringspartij (bijvoorbeeld een bank) een constructie op te zetten waarbij de gemeente aandeelhouder wordt en ook de stroom afneemt. Zo kan de gemeente toch panelen op haar daken plaatsen en ontstaat er voor alle partijen een win-winsituatie zonder dat de gemeente volledig eigenaar wordt. Uiteraard is de markt voor zonnepanelen aan sterke veranderingen onderhevig, vandaar dat het de conclusie over een aantal jaar compleet anders kan uitpakken. Daarom is voorgesteld om bij bouwkundige aanpassingen en/of groot onderhoud van daken nog eens kritisch naar de case te kijken.

Biomassa is een economisch zeer rendabele optie om te verwarmen, mits er een voldoende grote warmtevraag is (terugverdientijd ca. 5 jaar). Emissies kunnen echter zorgen voor problemen in de vergunningaanvraag. Warmtepompen in combinatie met warmte-koudeopslag is een goed alternatief voor ruimteverwarming, terugverdientijd binnen de bestaande bouw ligt zo rond de 10-15 jaar. Zonneboilers blijken daarnaast voor de sporthallen interessant voor het aanmaken van het warmte tapwater.

 Verschillende financieringsvormen zijn uitgebreid toegelicht en praktisch geadviseerd aan Leusden.

Rol Patrick Braam
Patrick heeft de gebouwen bezocht, de berekeningen gemaakt, informatie bij marktpartijen opgevraagd en de advisering gedaan richting de gemeente.

Dit project in onder supervisie van BuildDesk uitgevoerd.