Portaal - Risico-inventarisatie (collectieve) stadsverwarming

Portaal - Risico-inventarisatie (collectieve) stadsverwarming

Vraag opdrachtgever
Portaal heeft in Leiden veel woningbezit dat is aangesloten op stadsverwarming van Nuon. Een aantal aansluitingen is collectief, m.n. flatgebouwen. Vooral voor die grote, collectieve aansluitingen (die niet onder de Warmtewet vallen) wilde Portaal weten welke risico ’s hiermee samenhangen voor de korte en lange termijn. Tevens zocht Portaal naar oplossingen om die risico’s beheersbaar te maken, incl. een plan-van-aanpak daarvoor.

Tijdstip
Najaar 2012-najaar 2013.

Behaald resultaat
Het onderzoek heeft aangetoond dat de collectieve stadsverwarming een aantal concrete risico’s kent. Deze risico’s worden versterkt doordat de stadsverwarming in Leiden in de toekomst zal gaan veranderen. De grote E-on-centrale in het centrum van Leiden zal immers per 1 januari 2020 gaan sluiten. Nuon is daarom reeds op zoek naar nieuwe, wellicht duurzame warmtebronnen. Naast nieuwe risico’s betekent dat ook nieuwe kansen voor Portaal. Met duurzame(re) warmte kan Portaal namelijk grote stappen maken met het terugdringen van fossiele energie in haar woningen. Daarvoor heeft Portaal in haar Ondernemingsplan voor 2020 stevige doelstellingen opgenomen. Een van de knelpunten hierbij is de regelgeving omtrent de energielabels; het gebruik van duurzame warmte via stadsverwarming  leidt volgens de huidige regelgeving niet tot betere energielabels.

Rol Jeroen Roos
Jeroen Roos heeft de risico’s geïnventariseerd en met diverse partijen binnen en buiten Portaal overleg gevoerd over mogelijke oplossingen.