Prestatie WKO-systemen in de glastuinbouw

Prestatie WKO-systemen in de glastuinbouw

In opdracht van Productschap Tuinbouw voerde Infinitus een onderzoek uit naar het functioneren en de praktische prestaties van WKO-systemen in de glastuinbouw. Achtergrond bij de onderzoeksvraag is dat er in de utiliteitsbouw, waar WKO al veel langer wordt toegepast, signalen zijn over slecht functionerende systemen. Daaruit rijst de vraag hoe WKO-systemen in de glastuinbouw presteren. Hierbij is zowel naar de techniek als de organisatie van totstandkomingsproces gekeken. Uit de resultaten volgen een aantal ‘lessons learned’, zodat “missers” niet opnieuw gemaakt hoeven te worden. Voor dit onderzoek zijn 44 telers geënquêteerd (met respons van 55%) en met vijf tuinders en met twee installateurs zijn interviews gehouden, waardoor de enquêteresultaten konden worden uitgediept. Uit de beschikbaar gestelde gegevens is tevens een kwantitatieve analyse gemaakt van de prestaties van de WKO-systemen en de warmtepompen.