Productschap Tuinbouw & Ministerie EZ – Monitoring en evaluatie (energetische) prestaties WKO-systemen in de glastuinbouw

Productschap Tuinbouw & Ministerie EZ – Monitoring en evaluatie (energetische) prestaties WKO-systemen in de glastuinbouw

Vraag opdrachtgever
In de utiliteitsbouw waar WKO al veel langer wordt toegepast, zijn er signalen over slecht functionerende WKO-systemen. Hieruit komt de vraag van de opdrachtgevers naar voren of deze problemen ook optreden bij toepassing in de glastuinbouw én of de hieruit geleerde lessen en toegepaste oplossingen ook toepasbaar zijn voor tuinders. Oplossingsrichtingen bij optredende problemen zouden daarbij eventueel ook kunnen leiden tot aanpassing van de regelgeving.

Periode
Maart 2013 – December 2013

Behaald resultaat
Het onderzoek bestond uit het opstellen en versturen van een gedetailleerde vragenlijst aan zo’n 44 (!) tuinders met een WKO-installatie. De respons op deze enquêtes was -met ruim 55% ingevulde vragenlijsten- behoorlijk goed en kwalitatief hoogwaardig.

Het eindrapport van dit onderzoek wordt in januari 2014 gepubliceerd en in februari 2014 wordt een seminar voor kennisoverdracht georganiseerd waarbij de belangrijkste resultaten zullen worden gepresenteerd aan de diverse doelgroepen (tuinders, installateurs, provincies, gemeenten, e.d.).

Vooruitlopend op de publicatie kan gerapporteerd worden dat in de glastuinbouw veel minder en ook veel minder hardnekkige problemen optreden met WKO’s dan in de utiliteitsbouw. Bovendien  presteren de WKO’s in de glastuinbouw gemiddeld duidelijk beter dan in andere marktsegmenten. Dit is onder meer af te leiden uit de (grote) tevredenheid van de tuinders (meer dan 70% van de geënquêteerden).

Rol Krijn Braber en Charles Geelen
Charles (projectleider) en Krijn hebben gezamenlijk en in overleg met de opdrachtgevers de tuinders geselecteerd, de vragenlijsten opgesteld en gezorgd voor een maximale respons op de enquêtes.  Vervolgens hebben zij op basis hiervan 5 tuinders geselecteerd voor diepte-interviews en daarnaast 2 installateurs geïnterviewd die meerdere WKO’s in de glastuinbouw hebben gerealiseerd. Ten behoeve van de rapportage hebben zij de beschikbare gegevens (o.a. uit de rapportages in het kader van de vergunningverlening) geanalyseerd en gerapporteerd.