Jeroen Roos

Jeroen zit al ruim 20 jaar in het energievak. Hij houdt zich met name bezig met exploitatie-vraagstukken van duurzame energiesystemen, onderzoek naar de haalbaarheid van lokale duurzame energiebedrijven, het organiseren van aanbestedingen en contractvorming. Hij leidt graag multidisciplinaire projecten. Jeroen benadert elk vraagstuk vanuit een technisch, organisatorisch en financieel oogpunt.

Jeroen is op strategisch, tactisch en operationeel niveau betrokken bij nieuwe diensten en projecten op het vlak van energiebesparing en duurzame energie. Het gaat daarbij om potentieelstudies, verkenningen, haalbaarheidsstudies, businesscases, businessplannen, marktinteressepeilingen, organisatorische vraagstukken etc. Jeroen heeft een technische achtergrond (elektrische energietechniek, TU Eindhoven) en houdt zich al ruim 20 jaar professioneel bezig met het zoeken naar wegen om energiebesparing en duurzame energie een stevige impuls te geven. Waar het eerste jaren m.n. om technische analyses ging, is Jeroen’s focus in de loop der jaren verschoven naar de financiële en strategisch-organisatorische kant. Zijn brede technische kennis is steeds een stevige onderlegger gebleven voor zijn werk. Jeroen heeft in eerdere functies veel onderzoek- en advieswerk gedaan op het vlak van energie(beleid).

Jeroen is zijn loopbaan gestart bij adviesbureau CE Delft en heeft daar in het bijzonder bijdragen aan de ontwikkeling van de Warmtekaart van Nederland, een project waarmee warmte-aanbod en warmtevraag in beeld werden gebracht en er financieel en energetisch kon worden gerekend werd aan de haalbaarheid van distributiesystemen als schakel tussen aanbod en aanvraag.

Na 10 jaar CE volgden 5 jaar bij Ekomation, een zonne-energieprojectontwikkelaar. Hier ontwikkelde en realiseerde Jeroen ‘from scratch’ enkele van de eerste grote zon-PV-projecten in Nederland, op grote daken bij o.a. woningcorporaties.

Jeroen werkte daarna ruim 5 jaar bij BuildDesk. Voor woningcorporatie Portaal deed hij de inkoop van gas en elektriciteit en stelde hij moderne grootverbruikscontracten op voor de levering van stadsverwarming aan bestaande en nieuwe wooncomplexen. Verder werkte Jeroen aan de uitwerking van energievisies voor diverse nieuwbouwlocaties. Jeroen had onder andere de leiding in het consortium dat de businesscase uitwerkte voor het zeer innovatieve hybride warmtenet voor de Waalsprong in Nijmegen (9000 woningen). Hierbij ging het om de benutting van pure restwarmte van de afvalverbranding bij ARN. Een ander relevant project i.s.m. Atos Consulting) betrof het opstellen van een businessplan voor nieuwe, op duurzaamheid gerichte activiteiten voor het netwerkbedrijf Intergas (inmiddels opgegaan in Enexis).

Recent is Jeroen betrokken geweest bij het opstellen van de businesscase en het businessplan voor een Lokaal Energiebedrijf in Heerlen waar warm en koud ‘mijnwater’ uit de ondergrond (640m diepte) wordt geleverd. Naast de voor businesscases benodigde inhoudelijke en financiële kennis van vele mogelijke energiesystemen (met de nadruk op duurzame elektriciteit, duurzame warmte en koude) weet Jeroen de belangen van diverse partijen te identificeren en te benutten om tot innovatieve en breed gedragen projecten te komen.

Kennis & kunde:

 • In algemene zin: advisering op strategisch, tactisch en operationeel niveau over energievraagstukken aan tal van partijen
 • Opstellen van routekaarten voor gemeenten die energie-, CO2 of klimaatneutraal willen worden.
 • Lokale Duurzame Energiebedrijven: het onderzoeken van de haalbaarheid, het opstellen van businessplannen en het concreet opzetten hiervan
 • Brede kennis van technieken voor energiebesparing en van duurzame energie, zowel technisch als op het gebied van kosten en baten
 • Warmte(/koude)projecten: projectontwikkeling, productie, distributie en levering van warmte (en koude), contractvorming, onderhandelingen met aanbieders
 • Juridische aspecten van energieprojecten of van energiebedrijven
 • Concrete ontwikkeling van (duurzame) energieprojecten (o.a. bij woningcorporaties)

Markten en relaties:

 • Energiesector (traditionele en nieuwe energiebedrijven)
 • Overheden (rijk, provincies, gemeenten)
 • Professionele partijen op het gebied van gebouwde omgeving: projectontwikkelaars, woningcorporaties
 • Bedrijven (al dan niet met een warmte-overschot)

Recente projectervaring (2010-2012):

 • Verbeteren business case en opstellen businessplan voor Mijnwater BV (Heerlen, in januari ’12 is besloten tot oprichting van dit bedrijf)
 • Projectleiding opzetten duurzaam energiebedrijf Hessenpoort-zuid (bedrijventerrein, Zwolle), onderhandeling daarbij met Essent Local Energy Solutions
 • Uitwerken business case meervoudig gebruik van geothermie in ’s-Hertogenbosch (cascade van toepassing in industrie en daarna gebouwde omgeving)
 • Aanpakken contractgerelateerde zaken bij het WKO project Blaricummermeent (Eneco)
 • Uitwerken businesscase voor een ‘hybride’ lage-temperatuur-warmtenet (warmte- én koude) voor de Waalsprong bij Nijmegen
 • Uitwerken businesscases en -plannen voor Lokale Duurzame Energiebedrijven in o.a. Tilburg, Apeldoorn en Flevoland
 • Potentieelstudie warmtelevering bestaande woningen
 • Ontwikkeling van routekaarten voor CO2 / energieneutraliteit voor diverse gemeenten

Werkkringen:

 • 2006 – 2012: BuildDesk Benelux BV: Strategisch Adviseur Energie
 • 2005 – 2006 Cycle Systems Consultancy: Teamleider Energie,
 • 2001 – 2005 EKOMATION Solar Energy Project Development: Senior consultant en product- en projectontwikkelaar fotovoltaïsche zonne-energie
 • 1991 – 2001 CE Delft: Projectmedewerker op het gebied van Energie (en deels: Verkeer & vervoer)

Opleiding:
   
Technische Universiteit Eindhoven, Elektrotechniek, afstudeerrichting Energietechniek

Vrije tijd:

Volleybal, deltavliegen (hanggliding), zeilen/varen

Overige teamleden

 • Charles, met zijn 26 jaar ervaring het langst in de business, is niets meer wijs te maken over...
 • Krijn zit al 24 jaar in het vak en wordt gezien als entrepreneur van innovatieve energieconcepten....