Diensten

Energiemanagement

Onder energiemanagement verstaan we het organiseren van energiestromen. Infinitus doet dat ‘achter de meter’ bij een energieafnemer of in een heel gebied.

Energieafnemer
Energiemanagement bij een energieafnemer omvat feitelijk alle zaken die nodig zijn om tot een rationeel energiegebruik te komen. Onderdelen daarvan zijn het treffen van besparingsmaatregelen, het inzetten van duurzame energie, het goed dimensioneren van de gecontracteerde capaciteit, het slim inkopen van energie en last but not least het meten en volgen van het energiegebruik en de eigen energieproductie. Infinitus helpt haar klanten bij al deze aspecten.

Gebied
Veel vormen van duurzame energie hebben een aanbodpatroon dat lang niet altijd samenvalt met het patroon van de vraag naar energie. Naarmate het aandeel van duurzame energie toeneemt, wordt energiemanagement steeds belangrijker. Hieronder verstaan we vooral het sturen van de vraag naar energie en het opslaan van duurzame energie gedurende een bepaalde tijd.

Slimme netten (‘smart grids’) zijn hierbij een hulpmiddel. Infinitus helpt haar klanten bij het verkennen van de mogelijkheden en de effecten van energiemanagement. Dit begint bij het in kaart brengen van de vraag naar energie en het aanbod van energie als functie van de tijd. Infinitus analyseert de (mogelijke) energiestromen en binnen de vastgestelde ‘systeemgrenzen’. Daarmee wordt de omvang en de duur helder van de eventuele ongelijktijdigheid tussen energievraag en energieaanbod.

Daarna wordt er in oplossingen gedacht zoals vraagsturing bij afnemers (klein en groot) en opslag van energie in diverse vormen. Op lokale schaal (wijk of een gemeente) is dit nog zeer innovatief. Infinitus verzorgt de cruciale afstemming met de lokale netbeheerder(s). Infinitus ondersteunt haar klanten ook bij de eventuele implementatie van de gekozen oplossingen.