Projecten

Klaas Vegter

Stroomversnelling – programma Wijken met Nieuwe Energie

Vraag van de opdrachtgever
In het Nederlands klimaatakkoord staat dat gemeenten de regie krijgen over het uitfaseren van aardgas in de gebouwde omgeving. Zij zullen hier wijk voor wijk invulling aan moeten geven, samen met woningcorporaties, netbeheerders, bewoners en marktpartijen. De vereniging Stroomversnelling heeft de doelstelling de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen en heeft leden uit al deze doelgroepen. Stroomversnelling vroeg Infinitus een programma op te zetten om haar leden te ondersteunen de wijkaanpak succesvol te maken. Bijvoorbeeld om antwoord te geven op vragen als: hoe wordt bepaald welke energievoorziening geschikt is voor een buurt? Hoe werken professionele vastgoedeigenaren slim samen met de markt? En op welke manier kunnen bewoners succesvol betrokken worden?

Tijdstip
2018-2019

Rol Klaas Vegter
Klaas voerde als programmamanager Wijken met Nieuwe Energie gesprekken met relevante partners en leden, betrok experts en zette vervolgens activiteiten op om invulling te geven aan het programma.

Behaald resultaat
Klaas zette samen met verschillende experts, bijvoorbeeld op het gebied van financiering, techniek en vergunningen, een inhoudelijk programma op dat leden ondersteunt bij een succesvolle wijkaanpak. Tevens coördineerde Klaas vanuit deze rol de inbreng van Stroomversnelling bij het Klimaatakkoord.

 

Aanbesteding warmtecontracten Amsterdam-Noord

Vraag opdrachtgevers
Woningcorporatie De Key en vier Verenigingen van Eigenaren zochten ondersteuning bij een aanstaande onderhandeling met Nuon Warmte / Vattenfall. Momenteel worden de 5 Loenermark-flats gedeeltelijk verwarmd door warmte van het Westpoortwarmtenet, maar de levering van deze warmte is ongegarandeerd. De woningeigenaren wilden verkennen of er nieuwe afspraken te maken zijn met Nuon Warmte / Vattenfall voor levering van gegarandeerde warmte, op basis van een reële vergelijking met het beste alternatief.

Tijdstip
2018 – heden

Behaald (tussen)resultaat
Voor alle vijf de flats is in kaart gebracht hoe deze momenteel verwarmd worden. Op basis van de energiefacturen en gegevens van de gigajoule-meters is vervolgens inzichtelijk gemaakt wat de huidige warmtevraag is van de flats, hoe deze onderling verschillen en wat het aandeel van stadswarmte daarin is. Via informatiebijeenkomsten zijn de (eigenaar-)bewoners van de flats hierover geïnformeerd. Tevens zijn de bewoners geïnformeerd over de verschillende (duurzame) alternatieven voor stadswarmte.

Rol Jeroen Roos en Klaas Vegter
Infinitus ondersteunt de woningeigenaren bij de onderhandeling door:

  • Het analyseren van de uitgangssituatie
  • Het op hoofdlijnen in kaart brengen van verschillende alternatieven voor aansluiting op stadswarmte
  • het voorzitten van de onderhandelingscommissie die was samengesteld uit vertegenwoordigers van de diverse opdrachtgevers
  • Het informeren van de (eigenaar-)bewoners via bewonersavonden
  • Het opstellen van een Programma van Eisen voor de aanbesteding

In samenwerking met Nuon vormgeven en invullen van de diverse contracten, organiseren van de ondertekening van de contracten

Procesbegeleiding open warmtenet Apeldoorn Kerschoten

Vraag opdrachtgever

De gemeente Apeldoorn, woningcorporaties De Woonmensen, De Goede Woning en Ons Huis, waterschap Vallei & Veluwe, de Jacob Fruytier Scholengemeenschap (JFSG) en Firan hebben de ambitie om de wijk Kerschoten te verduurzamen door middel van een open warmtenet. In het eerste kwartaal van 2020 is een Projectovereenkomst (POK) opgesteld om de gezamenlijke uitgangspunten voor het ontwikkelen van een open warmtenet vast te stellen. Het effluent van de rioolwaterzuivering in Apeldoorn zal als primaire bron van dit warmtenet fungeren. Door middel van warmtepompen zal de temperatuur worden verhoogd naar 70 graden, zodat deze geschikt is voor ruimteverwarming en warmtapwater.

Het open warmtenet Kerschoten is een vernieuwend project. Het aardgasvrij maken van een bestaande wijk is nog niet op deze schaal gerealiseerd en de relevante regelgeving is voortdurend in ontwikkeling. In de wijk Kerschoten is bovendien sprake van een ‘meervoudige’ situatie: drie woningcorporaties met huurwoningen, een significant aandeel koopwoningen en verschillende utiliteitsgebouwen. Er is sprake van zowel hoog- als laagbouw en bovendien is een deel van het gebied aangemerkt als cultureel erfgoed.

Periode
Mei 2020- heden

Resultaat
Het doel van de werkzaamheden is het nader uitwerken van de technische en bouwkundige aspecten van het project, de onzekerheidsmarge van de businesscases te verkleinen en de rollen van de betrokken organisaties duidelijker te definiëren om te kunnen besluiten het project voort te zetten en de samenwerking vast te leggen in een Samenwerkingsovereenkomst (SOK).

Rol Marc Setzpfand en Klaas Vegter

Infinitus vervult gedurende de gehele periode een rol in de procesbegeleiding van de project- en stuurgroep. Naast deze algemene rol is Infinitus belast met de regie op diverse door de projectpartners uit te voeren inhoudelijke activiteiten, zoals het maken van een ontwerp, het opstellen van de businesscase en inventariseren van de warmtevraag. Ook vervult Infinitus een leidende rol in het proces van de selectie van een eerste warmteleverancier voor het warmtenet. Ten slotte is Infinitus verantwoordelijk voor de tariefstructuur, de risicoanalyse en de organisatie en taakverdeling binnen het project.

Marc Setzpfand en Klaas Vegter vervullen deze rol in samenwerking met Bert Post van LINK.