Projecten

Jeroen Roos

Regie open warmtenet Delft

Vraag opdrachtgevers
In Delft komen de komende tijd twee fossiel-arme warmtebronnen tot stand. Ten eerste bereidt een consortium van TU Delft, EBN en Hydreco de realisatie voor van een geothermiesysteem op de campus van de TU. Ten tweede werkt Eneco hard aan de voorbereiding van een warmteverbinding, dwars door Delft, om havenwarmte uit Rotterdam naar Den Haag te brengen (vervanging voor de gasgestookte centrale van Uniper). De gemeente Delft ziet beide warmtebronnen als een kans die niet mag worden gemist. Infinitus en odi-procesmanagement zijn medio 2017 gevraagd om de rol van regisseur te vervullen en te onderzoeken in welke wijken een warmtenet haalbaar zou kunnen zijn. De opdracht was om de vraag naar warmte te analyseren en te onderzoeken welke partijen interesse zouden kunnen hebben in aansluiting op een nieuw warmtenet. De vier grootste woningcorporaties in Delft bleken interesse te hebben om, in een eerste projectfase, hun collectieve verwarmingsinstallaties aan te sluiten. Uitgangspunt daarbij was/is een transparant aanbod van warmte en zekere keuzevrijheid met betrekking tot de leverancier.

Tijdstip
Zomer 2017 – heden

Behaald resultaat
Een verkenning en een haalbaarheidsstudie zijn afgerond. Uit de business case bleek dat een open warmtenet in de wijken Voorhof en Buitenhof technisch en financieel haalbaar zou moeten zijn. ‘Open’ betekent in dit geval dat het net openstaat voor meerdere warmteleveranciers die elk hun eigen klanten mogen bedienen. Inmiddels werken Infinitus en odi in opdracht van de woningcorporaties en Stedin (die i.s.m. de corporaties als onafhankelijk warmtenetbeheerder wil fungeren) het project verder uit. Doel in om in 2020 een gefundeerd besluit te kunnen nemen over de realisatie van het project. Daarbij willen de corporaties eerst nog hun eerste warmteleverancier selecteren. Voor de eerste fase van het project wordt naar verwachting gebruikgemaakt van de retourstroom van het TU-geothermieproject.

Rol Jeroen Roos
Jeroen Roos vervult samen met Wybe Theijse (odi) de rol van projectregisseur. Wybe geeft daarbij met name de samenwerking tussen de partijen vorm. Jeroen was/is hij inhoudelijk verantwoordelijk voor de meer technische zaken zoals de analyse van de warmtevraag, de business case voor het project en de uitwerking van het marktmodel.

Warmte-koude-uitwisseling Hornmeer (Aalsmeer)

Vraag opdrachtgevers
In Aalsmeer realiseren vier partijen in nauwe samenwerking met de gemeente een innovatief energieproject uit waarbij een ruil van warmte en koude plaatsvindt. Het gaat om een 5e generatie warmtenet. De partijen zijn NLDC (datacenter-onderdeel van KPN), zwembad De Waterlelie (Exploitatie Sportaccomodaties Aalsmeer, onderdeel van de gemeente), Fertiplant (een plantenhandelsbedrijf) en de combinatie Jong Leren/Solidoe (school/kinderdagverblijf). NLDC heeft 24/7 restwarmte beschikbaar en heeft behoefte aan koeling. De andere drie partijen hebben behoefte aan warmte. Aanleg van een gezamenlijk leidingnet en plaatsing van warmtepompen maakt het mogelijk om zonder buffering (!) warmte uit het datacenter bij de andere deelnemers te brengen die vervolgens koude naar het datacenter retourneren. Het project wordt gesteund met een DEI-subsidie.

Tijdstip
2016 – heden

Behaald resultaat
Anno 2019 bevindt het project zich in de realisatiefase. Het leidingnet wordt in het voorjaar gerealiseerde en gaat rond de zomer ’19 in bedrijf. Bij De Waterlelie en Fertiplant worden elektrische warmtepompen geplaatst en daarna de bestaande gasinstallaties (grotendeels) verwijderd. De nieuwbouw van Triade wordt drooggestookt met tijdelijke elektrische installatie en vanaf de zomer verwarmd en gekoeld met twee elektrische warmtepompen.

Rol Jeroen Roos en Charles Geelen
Infinitus ondersteunde/ondersteunt de vier deelnemers in dit project bij:

 • het opstellen van spelregels voor het leidingnetwerk en van een samenwerkingsovereenkomst (i.s.m. odi-procesmanagement),
 • het opstellen en actueel houden van de benodigde business case,
 • de aanvraag van DEI-subsidie (i.s.m. Krijn Braber),
 • de vergunningaanvraag (i.s.m. Amsterdam Engineering),
 • de aanbesteding, bouw en oplevering van het netwerk.

Aanbesteding warmtecontracten Leiden

Artikel: Een contract waar iedereen warm voor loopt
Artikel: Leidse VvE’s samen naar gasloze flats – Leene Communicatie

Vraag opdrachtgevers
Woningcorporatie Portaal, woningcorporatie Duwo en 6 verenigingen van eigenaren zochten ondersteuning bij een aanstaande onderhandeling met Nuon Warmte. Het ging om een 15-jarig contract voor de levering van stadswarmte in Leiden. De woningeigenaren wilden een goed contract op basis van een reële vergelijking met een beste alternatief. Dat alternatief was tevoorschijn gekomen uit een onderzoek van meerdere alternatieven dat eerder door Infinitus was uitgevoerd.

Tijdstip
2016 – 2018

Behaald resultaat
Nuon Warmte heeft een aanbod gedaan dat volledig voldoet aan het opgestelde Programma van Eisen. Dit betekent ten eerste dat de woningeigenaren een garantie krijgen op warmte die in de nabije toekomst veel minder fossiele energie bevat dan de huidige warmtelevering. Ten tweede bood Nuon een zeer interessante korting op de warmteprijs; daardoor weten de woningeigenaren zeker dat warmtelevering aantrekkelijker is en blijft dan het verwarmen van het gebouw met aardgas.

Rol Jeroen Roos
Infinitus ondersteunde de woningeigenaren bij de onderhandeling door:

 • het voorzitten van de onderhandelingscommissie die was samengesteld uit vertegenwoordigers van de diverse opdrachtgevers
 • het opstellen van een Programma van Eisen voor de aanbesteding
 • het inhoudelijk (mede-) beoordelen van de (3) offertes van Nuon Warmte
 • contact leggen en houden met de gemeente Leiden (mediation)
 • narekenen van de financiële effecten van het aanbod voor de opdrachtgevers
 • in samenwerking met Nuon vormgeven en invullen van de diverse contracten, organiseren van de ondertekening van de contracten
 • controleren (en in een aantal gevallen: helpen corrigeren) van de eerste facturen op basis van de nieuwe contracten

Nul-Op-de-Meter met een warmtenet: NOM-warmte

Artikel: Warmtenet reële optie voor NOM-hoogbouw – Gawalo 28-1-’19

Vraag opdrachtgever
De Stroomversnelling stimuleert de toepassing van klimaatneutrale woonconcepten voor m.n. de bestaande bouw. Dit is gestart met een elektrisch concept voor grondgebonden huurwoningen met isolatie, zonnepanelen en een warmtepomp: Nul-Op-de-Meter. De vraag was of een klimaatneutraal woonconcept ook situaties met een warmtenet mogelijk zou zijn. Zeker bij hoogbouw is het lastig/ingrijpend om woningen volledig te energetisch verduurzamen. Het aanbod van nieuwe duurzame warmte in een warmtenet kan maken dat een gebouweigenaar/verhuurder niet zelf een duurzame warmteopwekker hoeft te plaatsen en langdurig te exploiteren en te onderhouden. De garantie dat het nieuwe duurzame warmte betreft die 1-op-1 wordt toegewezen aan de woningen geeft de verhuurder een kans om een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de energievoorziening.

Tijdstip
2016-2019

Behaald resultaat
Het is gelukt om samen met woningcorporaties, warmtebedrijven en andere betrokkenen het idee van NOM-warmte ook conceptueel uit te werken. In twee pilots (in Utrecht en Leiden) wordt het concept NOM-warmte in de praktijk beproefd. Andere pilots, o.a. in Amsterdam en Brunssum, staan op stapel. Waar nog aan wordt gewerkt is het aangepast krijgen van regelgeving, vooral de Energieprestatievergoeding.

Rol Jeroen Roos
Bij de inhoudelijke ontwikkeling/uitwerking van het concept NOM-warmte heeft Jeroen -vanuit zijn inhoudelijke kennis van de warmtetechniek en van de warmtemarkt- het voortouw genomen in de samenwerking met diverse partijen. Samen met Leen van Dijke, die de Stuurgroep voorzat, heeft hij ervoor gezorgd dat het concept NOM-warmte meer bekendheid kreeg bij de Rijksoverheid en bij woningcorporaties.

Aanbesteding warmtecontracten Amsterdam-Noord

Vraag opdrachtgevers
Woningcorporatie De Key en vier Verenigingen van Eigenaren zochten ondersteuning bij een aanstaande onderhandeling met Nuon Warmte / Vattenfall. Momenteel worden de 5 Loenermark-flats gedeeltelijk verwarmd door warmte van het Westpoortwarmtenet, maar de levering van deze warmte is ongegarandeerd. De woningeigenaren wilden verkennen of er nieuwe afspraken te maken zijn met Nuon Warmte / Vattenfall voor levering van gegarandeerde warmte, op basis van een reële vergelijking met het beste alternatief.

Tijdstip
2018 – heden

Behaald (tussen)resultaat
Voor alle vijf de flats is in kaart gebracht hoe deze momenteel verwarmd worden. Op basis van de energiefacturen en gegevens van de gigajoule-meters is vervolgens inzichtelijk gemaakt wat de huidige warmtevraag is van de flats, hoe deze onderling verschillen en wat het aandeel van stadswarmte daarin is. Via informatiebijeenkomsten zijn de (eigenaar-)bewoners van de flats hierover geïnformeerd. Tevens zijn de bewoners geïnformeerd over de verschillende (duurzame) alternatieven voor stadswarmte.

Rol Jeroen Roos en Klaas Vegter
Infinitus ondersteunt de woningeigenaren bij de onderhandeling door:

 • Het analyseren van de uitgangssituatie
 • Het op hoofdlijnen in kaart brengen van verschillende alternatieven voor aansluiting op stadswarmte
 • het voorzitten van de onderhandelingscommissie die was samengesteld uit vertegenwoordigers van de diverse opdrachtgevers
 • Het informeren van de (eigenaar-)bewoners via bewonersavonden
 • Het opstellen van een Programma van Eisen voor de aanbesteding

In samenwerking met Nuon vormgeven en invullen van de diverse contracten, organiseren van de ondertekening van de contracten