Projecten

Krijn Braber

Hortus Botanicus Amsterdam en Hermitage Amsterdam – Verkenning, ontwerp, realisatie en monitoring WKO-koppeling tussen Hortus en Hermitage Amsterdam

Vraag opdrachtgever
De Hortus in Amsterdam werd in augustus 2013 benaderd door Hermitage Amsterdam met de vraag of De Hortus gebruik zou kunnen en willen maken van het structurele warmteoverschot in de bodem van de bestaande WKO-bronnen van Hermitage sinds 2009. Op dat moment was Krijn Braber net begonnen met de voorbereidingen voor de vervanging van de 20 jaar oude, grote ketels (1,8 MW) van De Hortus. In opdracht van en in samenwerking met beide partijen is Krijn gestart met een verkenning van de technische en vervolgens financiële mogelijkheden voor de verbindende infrastructuur in de publieke ruimte en de innovatieve installaties die voor dit energieconcept nodig waren (warmtepompen en laag temperatuur warmteafgiftesysteem in de kassen). Een en ander diende te worden gerealiseerd binnen een strakke planning en een taakstellend, scherp budget.

Periode
Augustus 2013 – Oplevering oktober 2016 – Monitoring t/m Nu

Behaald resultaat
Eind 2013 is begonnen met de verkenningen die vervolgens zijn uitgewerkt in een Voorlopig Ontwerp (VO) en later een Definitief ontwerp (DO) o.a. ten behoeve van gesprekken met potentiële financiers. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een succesvolle subsidieaanvraag bij Ministerie OC&W / Rijksdienst Cultureel Erfgoed en medefinanciering door de Turing Foundation, Vriendenvereniging Hortus en Gemeente Amsterdam, waardoor de realisatie van dit project mogelijk werd. Zie meer informatie op www.tussenkunstenkas.nl.  

Het project is door een intensief samenwerkend  Ontwerp- en Bouwteam gerealiseerd. De oplevering en inbedrijfstelling van dit bijzondere project was op 26 oktober 2016 en vervolgens hebben De Hortus Botanicus en Hermitage Amsterdam hun nieuwe verbindende infrastructuur in gebruik genomen. Na een klein half jaar van optimalisaties draait het energiesysteem nu al bijna 2 jaar nog iets beter dan volgens het ontwerp. Twee jaar na de inbedrijfstelling bespaart De Hortus circa 70% op haar gasverbruik en bespaart Hermitage Amsterdam minstens 10% op haar elektriciteitsverbruik van de koelmachines (warmtepompen). Het gezamenlijke systeem bespaart 240 ton CO2/jaar.

Rol Krijn Braber
Krijn Braber trad op als projectmanager en voorzitter van het Bouwteam zowel gedurende de ontwerpfase als de realisatiefase. Hij leidde het Bouwteam bestaande uit beide opdrachtgevers, de architect (Emile Revier van Posad Spatial Strategies voor de nieuwe technische ruimte), de aannemer Bouwbedrijf Van der Spek, constructeur BCO, directievoerder C&R Projects, netbeheerder Alliander DGO (nu Firan), VB Group/Welvreugd (voor de verbindende infrastructuur) en de installateurs LekHabo installatietechniek en Kuijpers Ecopartners.

NB: Krijn Braber was nauw betrokken bij het opstellen van de onderlinge contractstukken en de financiële verrekensystematiek tussen Hortus en Hermitage én de contracten met netbeheerder Firan. In vervolg op dit project hebben De Hortus en Hermitage aan Krijn gevraagd de (maandelijkse) monitoring en jaarrapportages (inclusief jaarlijkse onderlinge financiële verrekening) van dit project voor zijn rekening te nemen.

Wooncorporatie De Key Amsterdam – Inhoudelijk programmamanager Energietransitie

Vraag opdrachtgever
Wooncorporatie De Key in Amsterdam benaderde Infinitus begin 2017 met de vraag om De Key  structureel te begeleiden bij de verduurzaming en energietransitie van haar vastgoed, zowel beleidsmatig als bij de praktische uitvoering van grootschalige renovatie- als nieuwbouwprojecten.

Periode
April 2017 – Nu

Behaald resultaat
In April 2017 is begonnen met de verkenning van wensen, het bestaande vastgoed, renovatieplannen en de nieuwbouwprojecten van De Key. Infinitus heeft vervolgens belangrijke inhoudelijke en procesmatige bijdragen geleverd aan de totstandkoming van het Plan van Aanpak Energietransitie van De Key. Ten behoeve van het opstellen en de uitvoering van dit PvA is een Kernteam Energietransitie opgericht en is dit PvA ingebed in de organisatiestructuur van De Key.

Bij alle nieuwbouwplannen en de meeste grootschalige renovatieprojecten neemt De Key sindsdien  (technische) oplossingen mee die ertoe leiden dat het vastgoed en de huurders van De Key (veel) minder afhankelijk wordt / worden van aardgas, én er ook niet per sé aan het Amsterdamse stadsverwarmingsnet hoeft te worden aangesloten. Meestal blijken meer duurzame oplossingen als bodemenergie al dan niet in combinatie met riothermie goede en robuuste businesscases op te leveren en technisch prima alternatieven te zijn. De Key zoekt daarbij onder begeleiding van Krijn waar mogelijk en nodig naar meer gebiedsgerichte oplossingen als laag temperatuursystemen (‘bronnet’) soms in samenwerking met partners als Waternet en Firan.  

Rol Krijn Braber
Krijn Braber heeft  treedt vooral op als inhoudelijke en procesmatig ondersteuner van diverse projectteams/bouwteams voor de nieuwbouw en grootschalige renovatie van Key-complexen. Daarbij treedt hij wanneer nodig op met presentaties op RvC-niveau en/of directieniveau van De Key.

Hortus Botanicus Amsterdam– Energiezuinige kassen

Vraag opdrachtgever
De Hortus Botanicus, de botanische tuin van Amsterdam, is voornemens in 2013 een nieuwe kas te realiseren op de Overtuin. Deze gelegenheid wordt aangegrepen om zoveel mogelijk gebruik te maken van energie-efficiënte en duurzame mogelijkheden. Omdat het klimatiseren van de verschillende kassen en gebouwen op het terrein van de Hortus een energie-intensief proces is, is dit moment tevens gebruikt om ook kritisch te kijken naar  het energieverbruik binnen de bestaande Hortus.

Rol Krijn Braber
Krijn Braber heeft het programma van eisen samengesteld voor de nieuwe Overtuin. Aanvankelijk werd ingestoken op een energieneutrale, mogelijk zelfs energieleverende kas. Echter door de hoge investeringen hiervoor en het ontbreken van voldoende financiële mogelijkheden, is  gekozen voor wat realistischer ambities.  Infinitus gaat nu het proces begeleiden richting een energiezuinige kas waarbij een haalbare businesscase ontstaat. Door combinatie van zeer kosten-efficiënte maatregelen en het benutten van de zogenaamde ‘quickwins’ wordt een energie-efficiënte kas ontworpen en gerealiseerd.

Daarnaast is voor de bestaande objecten in de Hortus in 2011 door Krijn Braber en Patrick Braam een pakket aan energiebesparende maatregelen in kaart gebracht, waaronder ook een flink aantal quickwins. De Hortus zet zich het komende jaar in om deze maatregelen te realiseren. Een flinke “klapper” is het vervangen van de 20 jaar oude, overgedimensioneerde CV-ketels die de gehele Hortus van warmte voorzien. Verder worden de instellingen van de klimaatinstallaties geoptimaliseerd voor de kritische temperatuur- en vochtparameters. Ook kan door optimalisatie van de bedrijfsvoering van de ventilatie- en vernevelingsinstallaties en het regime van raamopening/-sluiting naar verwachting, met name in de drie-klimatenkas, nog een aanzienlijke reductie op het gas- en elektriciteitsverbruik worden gerealiseerd.