Projecten

Marc Setzpfand

Aardgasvrij maken studentenwoningen Den Haag

Vraag opdrachtgever 
Om in lijn met de afspraken in het Klimaatakkoord in 2050 CO2-vrij te kunnen verwarmen heeft stichting DUWO een stevige ambitie op het gebied van verduurzaming.  In Den Haag ligt reeds een warmtenet van Eneco dat de komende jaren een aansluiting krijgt op bronnen van o.a. restwarmte en aardwarmte. DUWO heeft mede om deze redenen in 2021 besloten om drie studentencomplexen (107 verhuurbare eenheden) in centrum Den Haag aan te sluiten op het warmtenet van Eneco. Ook gaan bewoners elektrisch koken en van het aardgas af. Infinitus Energy Solutions (Marc Setzpfand) is door DUWO gevraagd om de werkzaamheden te begeleiden die nodig zijn om de gebouwen te kunnen aansluiten op warmte, het elektrisch koken mogelijk te maken en de gasaansluitingen te verwijderen.

Hiertoe heeft Marc een bouwteam geformeerd met stichting DUWO, een bouwkundig aannemer (Breumelhof Bouw), installateur (BRI installatietechniek) en Eneco. Na de fase van voorbereiding zijn in maart 2022 de werkzaamheden van start gegaan. Deze waren complex omdat het zeer oude panden betreft in bewoonde staat met beperkte ruimte. Om nieuwe installaties in te passen en leidingwerk aan te leggen was een gedegen voorbereiding noodzakelijk. Echter vergde het ook in het werk behoorlijk wat flexibiliteit en creativiteit, omdat situaties soms anders waren dan voorzien. Zo werden bijvoorbeeld betonnen obstakels aangetroffen en werd men bij grondwerk geconfronteerd met bodemverontreiniging, hetgeen aanvullende maatregelen vereiste. Ook was accurate en tijdige bewonerscommunicatie cruciaal, omdat bewoners te maken kregen met overlast.

Periode
Juli 2021 – december 2022

Resultaat
Dankzij een goede en open samenwerking (bouwteam) konden alle woningen voor het stookseizoen 2022-2023 van warmte worden voorzien.

Rol Marc Setzpfand:
Marc Setzpfand is door DUWO gevraagd om het projectmanagement en bouwtoezicht uit te voeren van ontwerp tot en met oplevering. In dit project vormde hij als projectmanager een bouwteam met projectpartners Breumelhof Bouw, BRI Installatietechniek en Eneco.

Realisatie warmtenet Zaanstad

Vraag opdrachtgever
Warmtenetwerk Zaanstad BV is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Zaanstad, Firan en PDENH (Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland). De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om uiterlijk in 2040 klimaatneutraal te zijn. Onderdeel hiervan is de energietransitie: de overgang van olie en aardgas naar lokaal opgewekte, betaalbare en schonere energie. Daarom start de gemeente Zaanstad samen met Firan, Engie, Bio Forte en de lokale woningcorporaties en VVE’s met een nieuwe manier van verwarmen door middel van een warmtenet. Aan het Zaanse warmtenet worden in de eerste fase ongeveer 2200 woningen, aangesloten in Zaandam Oost. In de tweede fase worden ook enkele honderden nieuwbouwwoningen aangesloten op een MT-warmtenet.

Periode
2019 – 2020

Resultaat
Eind 2019 is het warmtenet (fase 1) gereed voor inbedrijfstelling. Dit project is binnen tijd en budget gerealiseerd. Voor meer informatie kijkt u op: http://warmtenet.zaanstad.nl

Rol Marc Setzpfand:
Marc Setzpfand was als projectmanager verantwoordelijk voor de realisatie van het warmtenet en bijbehorende installaties, zoals het warmteoverdrachtsstation (WOS). Onder andere het bewaken van planning, voortgang, organisatie, bouwbegeleiding en de financiën waren onderdeel van zijn werkzaamheden. Belangrijk aspect binnen deze taak was ook de afstemming tussen de projectpartners Warmtenetwerk Zaanstad, Engie en Bio Forte en het voorzitten van de bouwoverleggen met de diverse aannemers. Ook het voorbereiden en de overdracht aan de beheersorganisatie van Firan behoorde tot Marcs takenpakket.

NB: Marc was vanuit zijn vorige werkgever, Firan (destijds Alliander DGO) reeds nauw betrokken bij ontwikkeling van het Zaanse warmtenet.

Asfaltwarmte in rijkswegen

Vraag opdrachtgever (Rijkswaterstaat)
De warmte (en koude) kan door middel van collectoren in het wegdek worden gebruikt voor de verwarming (en koeling) van gebouwen. Veelal wordt hier een combinatie gemaakt met opslag (WKO) en opwerking (warmtepompen).  Rijkswaterstaat wil onderzoeken hoe zij warmte uit asfalt kunnen faciliteren op het rijkswegennet. Concrete aanleiding is de vraag vanuit de gemeente Tilburg om de A58 als ‘energiecorridor’ in te gaan zetten om te voorzien in de vraag naar hernieuwbare energie van de gemeente Tilburg. Rijkswaterstaat wil naast haar rol als wegbeheerder ook een bijdrage leveren aan de landelijke duurzaamheidsambities. Ook is multifunctioneel gebruik van assets een belangrijke drijfveer om de mogelijkheden te onderzoeken.

Periode
2020 – 2021

Resultaat
Infinitus Energy Solutions  is door Rijkswaterstaat gevraagd om de kennis op het gebied van asfaltwarmte uit te breiden en uit te diepen. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling op het gebied van asfaltwarmte in kaart te brengen. De wens is om  de relevante uitgangspunten, aandachtspunten en randvoorwaarden voor het toepassen van deze techniek in wegverhardingen van snelwegen in kaart te brengen, zodat RWS algemene richtlijnen hieruit kan ontwikkelen.

Rol Marc Setzpfand:
Marc Setzpfand voert in opdracht van Rijkswaterstaat een onderzoek uit naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van asfaltwarmte. Dit betreft een combinatie van interviews, literatuuronderzoek en het ophalen van actuele kennis bij medewerkers van Rijkswaterstaat en leveranciers.

Procesbegeleiding open warmtenet Apeldoorn Kerschoten

Vraag opdrachtgever

De gemeente Apeldoorn, woningcorporaties De Woonmensen, De Goede Woning en Ons Huis, waterschap Vallei & Veluwe, de Jacob Fruytier Scholengemeenschap (JFSG) en Firan hebben de ambitie om de wijk Kerschoten te verduurzamen door middel van een open warmtenet. In het eerste kwartaal van 2020 is een Projectovereenkomst (POK) opgesteld om de gezamenlijke uitgangspunten voor het ontwikkelen van een open warmtenet vast te stellen. Het effluent van de rioolwaterzuivering in Apeldoorn zal als primaire bron van dit warmtenet fungeren. Door middel van warmtepompen zal de temperatuur worden verhoogd naar 70 graden, zodat deze geschikt is voor ruimteverwarming en warmtapwater.

Het open warmtenet Kerschoten is een vernieuwend project. Het aardgasvrij maken van een bestaande wijk is nog niet op deze schaal gerealiseerd en de relevante regelgeving is voortdurend in ontwikkeling. In de wijk Kerschoten is bovendien sprake van een ‘meervoudige’ situatie: drie woningcorporaties met huurwoningen, een significant aandeel koopwoningen en verschillende utiliteitsgebouwen. Er is sprake van zowel hoog- als laagbouw en bovendien is een deel van het gebied aangemerkt als cultureel erfgoed.

Periode
Mei 2020- heden

Resultaat
Het doel van de werkzaamheden is het nader uitwerken van de technische en bouwkundige aspecten van het project, de onzekerheidsmarge van de businesscases te verkleinen en de rollen van de betrokken organisaties duidelijker te definiëren om te kunnen besluiten het project voort te zetten en de samenwerking vast te leggen in een Samenwerkingsovereenkomst (SOK).

Rol Marc Setzpfand en Klaas Vegter:

Infinitus vervult gedurende de gehele periode een rol in de procesbegeleiding van de project- en stuurgroep. Naast deze algemene rol is Infinitus belast met de regie op diverse door de projectpartners uit te voeren inhoudelijke activiteiten, zoals het maken van een ontwerp, het opstellen van de businesscase en inventariseren van de warmtevraag. Ook vervult Infinitus een leidende rol in het proces van de selectie van een eerste warmteleverancier voor het warmtenet. Ten slotte is Infinitus verantwoordelijk voor de tariefstructuur, de risicoanalyse en de organisatie en taakverdeling binnen het project.

Marc Setzpfand en Klaas Vegter vervullen deze rol in samenwerking met Bert Post van LINK.

Marktconsultatie warmtewisselaar effluent RWZI Apeldoorn

Vraag opdrachtgever (Waterschap Vallei en Veluwe)
In 2019 is er door de gemeente Apeldoorn en de woningcorporaties Ons Huis, de Woonmensen en De Goede Woning een gezamenlijke haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar het realiseren van een warmtenet in Kerschoten. Daarbij is als basislast-warmtebron uitgegaan van het effluent van de RWZI waarbij elektrische warmtepompen worden ingezet om een temperatuursprong te maken. Waterschap Vallei en Veluwe onderzoekt in deze context wat de meest robuuste en kosten-efficiënte manier is om de warmte uit te koppelen en wat het precieze benodigd vermogen en de bijbehorende investeringen zijn. In het kader hiervan heeft zij in juli 2020 een marktconsultatie uitgezet. Het doel van deze marktconsultatie is om de mogelijkheden voor warmteonttrekking uit het effluent te verkennen. De focus van de verkenning is gericht op de warmtewisselaar.

Periode
Augustus – november 2020

Resultaat
Het doel van de werkzaamheden is het leveren van inhoudelijke ondersteuning bij de consultatiegesprekken tussen het waterschap en de verschillende partijen.

Rol Marc Setzpfand:
Marc Setzpfand is door het Waterschap Vallei en Veluwe gevraagd om aanwezig te zijn bij en inhoudelijk ondersteuning te bieden bij de 1 op 1 consultatiegesprekken tussen het waterschap en de verschillende leveranciers van warmtewisselaars, de stukken te beoordelen, de gesprekken voor te bereiden en te zorgen voor de verslaglegging van de opgedane informatie.